Theologische vorming thema-avonden

In januari en februari 2018 organiseert de Cursus Theologische Vorming in Leeuwarden een zestal thema - avonden met onderwerpen die leden van uw gemeente zeker zullen interesseren.

Klik hier voor de uitnodiging

Brief van Clara Yhosephina

WEETWATJEGELOOFT.NL

WEETWATJEGELOOFT.NL
Weetwatjegelooft.nl is het online platform voor christenen van alle leeftijden die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in kerkzijn, het geloof en de Bijbel willen verdiepen. Via Weetwatjegelooft.nl delen de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen en de academie Theologie van hogeschool Viaa in Zwolle hun kennis via Weetwatjegelooft.nl met de kerken en de bredere samenleving.

* Kennisplatform
Het huidige aanbod van laagdrempelige, compacte videolessen over allerlei geloofsthema’s heeft zich ontwikkeld uit de AKZ+-colleges die sinds 2010 worden georganiseerd. Inmiddels staan er zo’n 175 video’s online en publiceert Weetwatjegelooft.nl zo’n vijftig nieuwe lessen per jaar. De videolessen worden gegeven door voornamelijk docenten van de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen en hogeschool Viaa in Zwolle, aangevuld met andere deskundigen. Daarnaast worden er regelmatig studiebijeenkomsten georganiseerd.

* Videolessen voor groepen
Videolessen op Weetwatjegelooft.nl zijn zowel voor persoonlijke vorming geschikt als voor toerusting van groepen. Denk aan huis- en Bijbelkringen, kerkenraadsvergaderingen, voorbereiding voor preken en meditaties, catechese, ondersteuning van pastorale en diaconale teams of persoonlijke (bijbel)studie. Weetwatjegelooft.nl is er voor iedereen die zijn/haar inzicht in het geloof, kerkzijn en de Bijbel wil verdiepen: van student tot gepensioneerd, als betrokkene bij jeugdwerk, catechese of kerkenraadswerk in je gemeente of gewoon uit interesse.

Voor meer info, klik hier voor de link naar de site. 

Nynke Bosgra (Scriba)

Lêzingen Earnewâldster Rûnte

Lêzingen Earnewâldster Rûnte
2017-2018 oer ‘leauwe en/of ûnleauwe’

De Earnewâldster Rûnte, oprjochte yn 2000, is in wurkgroep fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân Earnewâld, dy’t nije teologyske ynsjoggen/ûntjouwingen tichter by de minske bringe wol. De Earnewâldster Rûnte bloeit. Gemiddeld komme der alle jûnen sa’n 100 besikers.
Yn it kommende winterskoft stiet it tema ‘Leauwe én/of ûnleauwe’ sintraal. Op 19 septimber hâldt Rick Benjamins as earste syn lêzing mei as titel ‘Religy yn nije foarmen en stallen’. Rick Benjamins sil taljochtsje hoe’t, neffens him, it frijsinnich tinken har plak hat yn in postmoderne kontekst. Religy spilet op allegear mêden in wichtige rol, mar yn nije foarmen. Yn sa’n wrâld is de kristlike gemeente net langer de fanselssprekkende organisaasjefoarm fan it kristendom. De folgjende lêzingen binne:

24 oktober 2017
Dr. Taede Smedes Religy foarby leauwe en/of ûnleauwe

21 novimber 2017
Ds. Bram Bregman Fan eangst-tsjerke nei in tsjerke fan leaf-hawwers.

9 jannewaris 2018
Dr. Sytze Ypma Boppe is it ûnnedich stil

6 febrewaris 2018
Welmoed Vlieger Kierkegaard oer it wêzen fan de frijheid

6 maart 2018
Dr. Heine Siebrand Unleauwe – de oertreffende trep fan leauwen

De 6 lêzingen wurde hâlden yn de Grifformearde tsjerke, Wiidswei 6 yn Earnewâld.
Alle kearen op tiisdeitejûns en it begjint om 19.30 oere

Yntekening kin troch € 35,00 oer te meitsjen op banknûmer NL62 RABO 0132 7430 51 op namme fan ‘Frysk Oek. Wurkferbân’, Aldwâld, (mei adres en postkoade, yn ferbân mei it tastjoeren fan it program). Kontaktadres: Tine van Minnen, Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld. Till.: 06 – 20600409 E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl

Nieuws van het NBG

Nationale bijbelzondag, dat is dé zondag in het jaar waarop we samen met andere kerken in Nederland extra dankbaar zijn voor de Bijbel. Het thema is dit jaar opnieuw ‘Vier je Bijbel!’. Want wat mogen wij blij zijn dat we een bijbel in onze eigen taal hebben. Dit jaar valt de bijbelzondag op 29 oktober. Op deze zondag is ook Lutherzondag gepland. Er zal met medewerking van Ale Dijkstra, Wytske van der Pol en Jouke Hoekstra een mini-musical “Luther” ten tonele worden gebracht. Wat ons als werkgroep NBG betreft een prachtige bijdrage aan deze bijbelzondag. In een vooroverleg met dominee Hofstra merkte zij op dat ‘Maarten Luther’ in de musical zegt (over zijn verblijf op de Wartburg):
“Ik ha dêr oan it skriuwen west. Ik ha it Nije Testamint fertaald fanút it Latijn yn de taal fan de gewoane minsken . Jo soenen sizze kinne it boek fan Heit yn de taal fan mem. Sadat de gewoane minsken de Bibel ek lêze koene.”
Dat is wat het NBG ook graag wil: de bijbel foar de gewoane minsken . Of anders gezegd: de bijbel voor alle mensen op deze wereld. Veel mensen kunnen zelf geen bijbel kopen. De collecte tijdens deze dienst is deze keer bestemd voor het buitenlandproject ‘Prentenbijbels voor China’. Wilt u ons helpen anderen een bijbel cadeau te kunnen geven? Tot ziens op zondag 29 oktober!

Namens de werkgroep NBG Sumar, Tineke Elzinga

Grootoorvleermuis in Sumar

GROOTOORVLEERMUIS in Sumar
Vorige week zaterdag heeft dhr. Jelmer Groen samen met een collega een telling gedaan van de kolonie vleermuizen op de kerkzolder. Op de zolder van de Dorpskerk in #Sumar zit een grote kolonie Grootoorvleermuizen. Op onze vraag of op elke kerkzolder deze vleermuis te vinden is en of zo'n grote groep uitzonderlijk is, schreef dhr. Groen het volgende: Nee, deze vleermuizen zijn zeker niet in elke kerk te vinden. Het is een soort die gebonden is aan bosrijkere delen en kleinschalige landschappen. Hierdoor is de soort zeker in Friesland niet zo algemeen. De omgeving van Tietjerk, Sumar, Hardegarijp etc. is in dat opzicht aardig geschikt vanwege de landgoederen, houtwallen en niet in de laatste plaats vanwege de prachtige oude kerken en de wijze waarop deze gebouwd zijn Daarnaast is hier sprake van een grote kraamkolonie. Gewone grootoorvleermuizen vormen meestal groepjes van 5-25 dieren. Grotere groepen (tot 80 wordt genoemd) zijn bekend maar eerder uitzondering dan regelmaat. Deze kraamkolonie bestaat uit tientallen dieren. We telden er vandaag 24 inclusief jongen, maar de kraamtijd is al voorbij en de aantallen zijn nu waarschijnlijk lager dan enkele maanden geleden. In 2015 zijn er in de kraamtijd 53 dieren geteld. Wij worden altijd heel blij als we dergelijke kraamkolonies aantreffen. Het is zeker iets bijzonders. Ik schrok vanmorgen dan ook wel toen ik over de telefoon hoorde dat alle gaten zijn afgedicht en de vleermuizen weg zijn. Gelukkig bleek dit laatste niet het geval. Deze kolonie heeft een grote ecologische waarde en is (zoals alle vleermuizen) wettelijk beschermd. We hopen van harte dat deze diertjes gekoesterd worden. 
 

Kerkdienst beluisteren

De kerkdiensten zijn te beluisteren via de link 'audio' onder het menu item kerkdiensten.

Kerk in 2025

Nieuwsgierig naar de kerk in 2025?

Agenda

Kerkdienst

zo 14 aug 2022 om 11.00 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: F. de Jong - Jilderda
Collectedoel: KIA - zending Egypte
Bijzonderheid: -
Oppas: -

Kerkdienst

zo 21 aug 2022 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: J. Offringa-Kromkamp
Collectedoel: Diaconie
Bijzonderheid: -
Oppas: -

Kerkdienst

zo 28 aug 2022 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: T. van der Vegt-Kooi
Collectedoel: Wycliff Bijbelvertalers
Bijzonderheid: -
Oppas: -

Kerkdienst

zo 04 sep 2022 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: M. Kingma
Collectedoel: Diaconie
Bijzonderheid: -
Oppas: -

Het beste van Petrus

 

Collectemunten

Kosten: €35,00 per zakje met 50 munten of €70,00 per zakje met 100 munten.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. Protesantse Gemeente Sumar o.v.v. collectemunten. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus te VERVALLEN.

De muntenzakjes zijn voor of na de betaling af te halen uit de mand onder de toren van de kerk

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2022 voor de rouw- /trouwdiensten