Lezing 2 oktober 2016 Lezing 2 oktober 2016
tekst
 
PowerPoint PowerPoint
Tijdens de openstelling van de kerk tijdens Tsjerkepaad 2016 was bijgaande PowerPoint te zien in de kerk.
 
Ofslúting Eksposysje Noordmans Ofslúting Eksposysje Noordmans
De wurkgroep dy´t de eksposysje oer it libben en it wurk fan ds.
Oepke Noordmans opset hat (Els Havinga, Ingrid Hoekstra en Nynke
Bosgra) sjocht tefreden werom op de belangstelling dy ´t der wie foar
de tentoanstelling. Nei hast 2 jier fan tarieding, werby in soad
ûndersyk dien is en in hiel soad lêzen wurde moast, wienen de leden
fan de wurkgroep bliid dat it op 3 july ll. safier wie en de eksposysje
iepene waard en oan it publyk toand wurde koe. Tidens de fiif
saterjemiddeis dat de doarpstsjerke iepen wie yn it kader fan
Tsjerkepaad, ha der yn totaal sa´n 140 besikers west...
lees meer »
 
Flyer Flyer