zondag 28 november 2021 om 09.30 uur

Afscheidsdienst ds. Sita Hofstra - 1e Advent
Voorganger: Ds. Sita Hofstra

Paaskaars: Koster
Bloemengroet: L. de Haan - Boersma
Collectedoel: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Bijzonderheid: Afscheidsdienst ds. Sita Hofstra - 1e Advent
Yn ferban mei Corona kinne jo nei de tsjerketsjinst fia in ‘trochrin’ ôfskeid nimme fan Ds. Sita Hofstra yn it Trefpunt. 
Dit is foar de minsken dy’t harren net opjûn ha foar it kofje drinken yn De Kamp.

Oppas: Jessica de Groot en Grytsje Bergsma.

terug