Lezing 2 oktober 2016

PowerPoint

Tijdens de openstelling van de kerk tijdens Tsjerkepaad 2016 was bijgaande PowerPoint te zien in de kerk.

Ofsl├║ting Eksposysje Noordmans

De wurkgroep dy´t de eksposysje oer it libben en it wurk fan ds.
Oepke Noordmans opset hat (Els Havinga, Ingrid Hoekstra en Nynke
Bosgra) sjocht tefreden werom op de belangstelling dy ´t der wie foar
de tentoanstelling. Nei hast 2 jier fan tarieding, werby in soad
ûndersyk dien is en in hiel soad lêzen wurde moast, wienen de leden
fan de wurkgroep bliid dat it op 3 july ll. safier wie en de eksposysje
iepene waard en oan it publyk toand wurde koe. Tidens de fiif
saterjemiddeis dat de doarpstsjerke iepen wie yn it kader fan
Tsjerkepaad, ha der yn totaal sa´n 140 besikers west...
Lees meer 

Flyer

Agenda

Kerkdienst

zo 26 jun 2022 om 09.30 uur Paaskaars: Elyne Vrijburg
Bloemengroet: F. de Vries - Wolters
Collectedoel: Stichting Child Surgery
Bijzonderheid: 
Oppas: -

Kerkdienst

zo 03 jul 2022 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: S. Borger - Hooyenga
Collectedoel: KIA - werelddiaconaat Indie
Bijzonderheid: Bernetsjerke
Oppas: -

Kerkdienst - Openluchtdienst en Overstapdienst

zo 10 jul 2022 om 09.30 uur Paaskaars: Joelle Bastiaannet
Bloemengroet: L. de Haan - Boersma
Collectedoel: Diaconie
Bijzonderheid: Overstapdienst
Oppas: -

Kerkdienst

zo 17 jul 2022 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: T. Oppers
Collectedoel: Mercy Chips
Bijzonderheid: -
Oppas: -

Het beste van Petrus

 

Collectemunten

Kosten: €35,00 per zakje met 50 munten of €70,00 per zakje met 100 munten.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. Protesantse Gemeente Sumar o.v.v. collectemunten. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus te VERVALLEN.

De muntenzakjes zijn voor of na de betaling af te halen uit de mand onder de toren van de kerk

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2022 voor de rouw- /trouwdiensten