Lezing 2 oktober 2016

PowerPoint

Tijdens de openstelling van de kerk tijdens Tsjerkepaad 2016 was bijgaande PowerPoint te zien in de kerk.

Ofsl├║ting Eksposysje Noordmans

De wurkgroep dy´t de eksposysje oer it libben en it wurk fan ds.
Oepke Noordmans opset hat (Els Havinga, Ingrid Hoekstra en Nynke
Bosgra) sjocht tefreden werom op de belangstelling dy ´t der wie foar
de tentoanstelling. Nei hast 2 jier fan tarieding, werby in soad
ûndersyk dien is en in hiel soad lêzen wurde moast, wienen de leden
fan de wurkgroep bliid dat it op 3 july ll. safier wie en de eksposysje
iepene waard en oan it publyk toand wurde koe. Tidens de fiif
saterjemiddeis dat de doarpstsjerke iepen wie yn it kader fan
Tsjerkepaad, ha der yn totaal sa´n 140 besikers west...

Flyer

Het beste van Petrus

 

Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus  te VERVALLEN.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten