Lezing 2 oktober 2016

PowerPoint

Tijdens de openstelling van de kerk tijdens Tsjerkepaad 2016 was bijgaande PowerPoint te zien in de kerk.

Ofsl├║ting Eksposysje Noordmans

De wurkgroep dy´t de eksposysje oer it libben en it wurk fan ds.
Oepke Noordmans opset hat (Els Havinga, Ingrid Hoekstra en Nynke
Bosgra) sjocht tefreden werom op de belangstelling dy ´t der wie foar
de tentoanstelling. Nei hast 2 jier fan tarieding, werby in soad
ûndersyk dien is en in hiel soad lêzen wurde moast, wienen de leden
fan de wurkgroep bliid dat it op 3 july ll. safier wie en de eksposysje
iepene waard en oan it publyk toand wurde koe. Tidens de fiif
saterjemiddeis dat de doarpstsjerke iepen wie yn it kader fan
Tsjerkepaad, ha der yn totaal sa´n 140 besikers west...

Flyer

Agenda

2e zondag 40 dagentijd

28 feb 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: Ambtsdrager
Collectedoel: Protestantse kerk (Mossionair Werk)
Bijzonderheid: 2e zondag 40 dagentijd

3e zondag 40 dagentijd

07 mrt 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: Ambtsdrager
Collectedoel: -
Bijzonderheid: 3e zondag 40 dagentijd

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten en Begraafplaats

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de begraafplaats gewijzigd. De grafdelver valt vanaf volgend jaar namelijk onder de kerkrentmeesters i.p.v. de uitvaartvereniging.

Het reglement dat erbij hoort moet nog worden aangepast.

Tevens heb ik de tarievenlijst voor rouw- en trouwdiensten aangepast i.v.m met de beelduitsturing die we kunnen aanbieden.

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten en de begraafplaats.  


Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op bankrekening NL 35 RABO 0362 7648 75 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824