Begraafplaats

Wat doen ze?

Twee personen hebben zitting in de kerkenraad. Het college komt met een zekere regelmaat bij elkaar.

De kerkbalans is de belangrijkste inkomsten bron. Het college wordt hierbij geholpen door kerkbalans lopers. Dit is elk jaar in januari. Het onderhoud van de gebouwen, kerk, pastorie, de moeting en het kostershuis en het beheer van de landerijen vallen onder de taken van de kerkrentmeesters.

De kerkrentmeesters onderhouden de contacten met monumentenzorg, voor wat betreft de kerk en de restauratie van de glas-in-lood-ramen en doet samen met de monumentenzorg de aanvraag voor subsidie. 

De ledenadministratie behoort ook tot de taken van de kerkrentmeesters ; Douwe Soepboer doet dit. Het kerkelijk register, een doopboek, een lidmaten boek en een trouwboek wordt bijgehouden door Sietske Hoekstra.

Het beheer van de begraafplaats valt ook onder de kerkrentmeesters. Via de (mail) kunt u deze persoon bereiken. 
Het reglement van de begraafplaatsen is te lezen via deze link
De kerkrentmeesters kunnen ook nog een beroep doen op de klussengroep, voor het verhelpen van kleine problemen. 

terug

Het beste van Petrus

 

Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus  te VERVALLEN.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten